நபி (ஸல்) அவர்களின் பொன்மொழிகளின் தொகுப்பு
ஹதீஸ் தரத்துடன்

புஹாரி
முஸ்லிம்
இப்னுமாஜா
திர்மிதீ
அபூதாவூத்
நஸாயி
முஅத்தா மாலிக்
முஸ்னத் அஹ்மத்
ஸுனன் தாரிமீ
முஸ்னத் தயாலிஸீ
முஸன்னஃப் அப்துர்ரஸ்ஸாக்
முஸ்னத் இஸ்ஹாக் பின் ராஹவைஹ்
முஸன்னஃப் இப்னு அபீ ஷைபா
அல்அதபுல் முஃப்ரத்
முஸ்னத்-பஸ்ஸார்
நஸயீ குப்ரா
முஸ்னத் அபீ யஃலா
இப்னு குஸைமா
ஷரஹ் மஆனில் ஆஸார்
ஷரஹ் முஷ்கிலில் ஆஸார்
இப்னு ஹிப்பான்தப்ரானி அல்முஃஜமுல் கபீர்
தப்ரானி அல்முஃஜமுல் அவ்சத்
தப்ரானி அல்முஃஜமுஸ் ஸகீர்
தாரகுத்னீ
ஹாகிம்
ஸுனன் குப்ரா-பைஹகீ
ஸுனன் ஸகீர் – பைஹகீ
ஷுஅபுல் ஈமான்
அல்ஆதாப் லில்பைஹகீ
பைஹகீ பிறப்பு ஹிஜ்ரி 384
இறப்பு ஹிஜ்ரி 458
வயது: 74
தலாஇலுன் நுபுவ்வஹ்
தபகாத்துல் குப்ரா இப்னு ஸஃத்
இலல்-இப்னு அபீ ஹாத்திம்
தாரீகு பக்தாத்
அக்பாரு அஸ்பஹான்
திப்புன் நபவீ அபூநுஐம்