தமிழ் ஹதீஸ் பிரவுஸர்

அல்அர்பஈன் நவவீ

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

நவவீ பிறப்பு ஹிஜ்ரி 631
இறப்பு ஹிஜ்ரி 676
வயது: 45
இமாம் தொகுத்துள்ள அல்அர்பஈன் எனும் 42 முக்கிய ஹதீஸ்கள். இத்துடன் இப்னு ரஜப் அவர்கள் இணைத்துள்ள 8 ஹதீஸ்கள் சேர்த்து 50 ஹதீஸ்களின் தொகுப்பு:

1 .

ஹதீஸ்: புகாரி-1 .


2 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-1 .


3 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-21 .


4 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6594 .


5 .

ஹதீஸ்: புகாரி-2697 .


6 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-3259 .


7 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-95 .


8 .

ஹதீஸ்: புகாரி-25 .


9 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-4702 .


10 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-1844 .


11 .

ஹதீஸ்: திர்மிதீ-2518 .


12 .

ஹதீஸ்: திர்மிதீ-2317 .


13 .

ஹதீஸ்: புகாரி-13 .


14 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-3463 .


15 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6475 .


16 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6116 .


17 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-3955 .


18 .

ஹதீஸ்: …


19 .

ஹதீஸ்: திர்மிதீ-2516 .


20 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6120 .


21 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-62 .


22 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-18 .


23 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-381 .


24 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-5033 .


25 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-1832 .


26 .

ஹதீஸ்: புகாரி-2989 .


27 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-4992 .


28 .

ஹதீஸ்: அஹ்மத்-17142 .


29 .

ஹதீஸ்: இப்னு மாஜா-3973 .


30 .

ஹதீஸ்: …


31 .

ஹதீஸ்: இப்னு மாஜா-4102 .


32 .

ஹதீஸ்: …


33 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-3524 .


34 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-78 .


35 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-5010 .


36 .

ஹதீஸ்: முஸ்லிம்-5231 .


37 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6491 .


38 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6502 .


39 .

ஹதீஸ்: இப்னு மாஜா-2045 .


40 .

ஹதீஸ்: அஹ்மத்-6156 .


41 .

ஹதீஸ்: …


42 .

ஹதீஸ்: திர்மிதீ-3540 .


43 .

ஹதீஸ்: புகாரி-6732 .


44 .

ஹதீஸ்: புகாரி-2646 .


45 .

ஹதீஸ்: புகாரி-2236 .


46 .

ஹதீஸ்: புகாரி-4342 .


47 .

ஹதீஸ்: அஹ்மத்-17186 .


48 .

ஹதீஸ்: புகாரி-34 .


49 .

ஹதீஸ்: திர்மிதீ-2344 .


50 .

ஹதீஸ்: அஹ்மத்-17680 .


 கேள்விகள், விமர்சனங்களை முடிந்தவரை தமிழில் மட்டுமே பதிவிடவும். (thanglish) தங்கிலீஷ்-ல் பதிவிட வேண்டாம்.